0

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket („ÁSZF”) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza. Az Üzemeltető magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Ön az Eladó által üzemeltetett weboldal használatával, illetve a vásárlásával magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, tudomásul veszi és elfogadja az abban foglaltakat, a szolgáltatás teljesítése során a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

Jelen szerződési feltételek a Szállító által, több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre kerülnek meghatározásra, melyet a felek egyedileg nem tárgyalnak meg, így azokra irányadóak a Ptk. vonatkozó rendelkezései.

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

1. Üzemeltetői adatok, vevő

Cégnév: S.C. Boutique Mall S.R.L. („Üzemeltető” vagy „Eladó”)

Székhely: Bd. Iuliu Maniu 53, Sector 6, Bucuresti, Capital Social 200 RON

Adószám: RO29479700, 30436970-2-51

Szerződés nyelve: magyar

Elektronikus elérhetőség: info@zapatos.hu

Telefonos elérhetőség: +36 1 700 9983

Tárhelyszolgáltató neve és címe, -email címe:noc@dotrotelecom.ro

Vevőnek minősül bármely természetes vagy jogi személy, amely az Eladótól annak webáruházában (https://zapatos.hu) terméket rendel, vele adásvételi szerződést köt a termékek kapcsán.

Vevő abban az esetben minősül fogyasztónak, ha a vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

2. Fogalmak, vonatkozó jogszabályok

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: https://zapatos.hu weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgáló weboldal

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személ

Vevő: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

A szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • - 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • - 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • - 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • - 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • - 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

- 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

- 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

- 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

 • - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező (eltérést nem engedő) rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

A jelen ÁSZF 2019. április 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az Eladó jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et azzal, hogy a módosításra a honlapon külön felhívja a látogatók figyelmét.

A módosított ÁSZF-et annak Honlapon való közzétételét követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni. Vásárlók a Honlap használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Honlap használatával kapcsolatos, a jelen ÁSZF-ben és a Honlapon más helyen elérhető valamennyi szabályozás automatikusan alkalmazandó.

Eladó fenntart magának minden jogot a honlapja, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak tekintetében. Tilos a webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Eladó írásos hozzájárulása nélkül, kivéve az ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató megismerés céljából történő letöltésre.

3. Megvásárolható termékek köre

A zapatos.hu webáruházban megjelenített termékek online, házhozszállítással rendelhetőek meg.

A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:

 • Lábbeli (férfi és női, különböző fajták)

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak magyar forintban (HUF) értendőek és tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem minden esetben tartalmazzák a házhozszállítás díját. A házhozszállítás 14.990 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A webáruházban részletesen feltüntetésre kerü a termék neve, leírása és a termékekről készített fotó. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Az Eladó nem vállal felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti esetleges különbözőségért.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, az Eladó teljes körűen tájékoztatja a vásárlókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a webáruházban értékesített termékek és az Eladó budapesti üzletében fellelhető termékek árai között eltérés legyen.

4. Rendelési információk

A vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges, amennyiben szeretné legközelebbi vásárlás alkalmával mindössze a kosár tartalmát összeállítani, praktikus lehet a regisztráció elvégzése.

Amennyiben a Vevő regisztrálni kíván a Honlapon, ezt egyszerűen és gyorsan, elvégezheti az oldal (jobb) felső részén található „Belépés” szövegre kattintással, ezt követően pedig a „Regisztráció” gombra kattintva. A „Regisztráció” gombra történő kattintást követően megjelenik egy regisztrációs űrlap, amelyben a következő adatokat kell megadnia az Eladó részére: e-mail cím, jelszó.

A regisztrációs űrlap alján a „Regisztráció” feliratú gombra klikkelve lehet a regisztrációs űrlapon megadott adatokkal a Honlapon történő regisztrációt rögzíteni. A „Regisztráció” gombra való kattintást követően Eladó azonnal küld egy visszaigazoló e-mailt a regisztráció során megadott adatokról ezzel biztosítva a lehetőséget azok ellenőrzésére.

A regisztrációt követően megjelenő oldalon a Vevő nemcsak adatait és a szállítási/számlázási címet kezelheti (módosíthatja; „Profil szerkesztése”), hanem a „Rendelések” gombra való kattintással megtekintheti korábbi megrendeléseit, illetve a „Kívánságlista” gombra kattintva, az által megvásárolni kívánt termékeket is összeírhatja.

A regisztrációt követően a Honlapon a Vevő automatikusan bejelentkezve marad és megkezdheti a vásárlást.

Amennyiben a Vevő korábban már regisztrált a Honlapon, az oldal (jobb) felső részén lévő „Belépés” szövegre kattintva a regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó megadásával tud a Honlapra bejelentkezni. Amennyiben a Vevő ki kíván jelentkezni a Honlapról, ezt az oldal (jobb) felső sarkában lévő, a bejelentkezést követően egy köszöntést („Szia”) tartalmazó szövegre, a legördülő menün belül pedig a „Kijelentkezés” szövegre kattintva teheti meg.

Rendelés menete

A termék kiválasztása

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie.

A Honlapon megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve, ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk, a termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek.

Kosárba helyezés

A Termék kiválasztása után Ön a "Kosárba" gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú - terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig - a "Megrendelés" gomb megnyomásáig - szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kíván termékszám megváltoztatható.

Amennyiben a Vevő a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, úgy külön ablak ugrik fel a „Termékek kerültek kosarába" szöveggel. Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy kattintson a „Tovább" gombra! Amennyiben a kiválasztott terméket szeretné ismét megnézni, vagy újabb terméket szeretne a kosárba helyezni, úgy kattintson a „Még nézelődöm" gombra!

Kosár megtekintése

A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár/kosárba tett termékek száma" ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Kosár tartalmának frissítése" gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.

Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy az „Irány a pénztár" gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

Vásárlói adatok megadása

Az „Irány a pénztár" gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön által kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár, a szállítási költséggel együtt.

A „Szállítási cím" szövegdobozban e-mail címét, teljes nevét, lakcímét, telefonszámát tudja megadni.

A rendelés áttekintése

A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a „Megrendelés" gombra kattintva folytathatja a megrendelési folyamatot, illetve a „vissza nyíl" ikonra kattintva törölheti/javíthatja az eddig bevitt adatokat, és visszaléphet a Kosár tartalmához.

Adatbeviteli hibák javítása

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza nyílra/gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az a Vevő felelőssége, hogy a Vevő által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a Vevő által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés" gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint

Ön a „Megrendelés" gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata - az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre.

Kedvezmények és kuponok felhasználása

Az Eladó különböző kedvezményeket biztosíthat a Vevő számára. Minden egyes kedvezmény felhasználásának különböző feltételei vannak.

A felhasználási feltételek leírása közvetlenül az engedményt biztosító kupon információs részében található meg. Ha a felhasználási feltételek értelmezése nehézséget okoz, az Eladó segítséget nyújt azok értelmezésében a jelen ÁSZF-ben rögzített elérhetőségein.

Minden kedvezményt vagy kupont csak egyszer lehet felhasználni, kivéve, ha a kuponon lévő szöveg kifejezetten eltérően rendelkezik. Abban az esetben, ha Vevő többször szeretné felhasználni ugyanazon kupont annak ellenére, hogy a kupon csak egyszeri felhasználásra jogosít, az Eladónak jogában áll megtagadni a kedvezmény érvényesítését. Amennyiben az ajándékkupon értéke nagyobb, mint a megrendelésé, akkor a különbség nem vihető át a következő megrendelésre és nem követelhető annak visszautalása. Abban az esetben, ha a kupon felhasználása ellenkezik az Eladó üzleti feltételeivel, az Eladónak jogában áll a kupon felhasználását visszautasítani. Ebben az esetben az Eladó tájékoztatja a Vevőt és lehetőséget biztosít a kedvezmény vagy akció igénybevétele nélküli vásárlásra.

5. A megrendelt termék ára / házhoz szállítás

A termékeknek a Honlapon megjelenített vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó bruttó árak.

A termékek mellett feltüntetett bruttó vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A termékek ára magyar forintban (HUF) kerül meghatározásra.

Vevő számára az alábbi fizetési módok állnak rendelkezésre:

Utánvétel

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor az (alapértelmezett) „Utánvétel” fizetési mód választandó.

Bankkártyás fizetés

A megrendelés ellenértéke a vásárlási folyamat során azonnal kifizethető bankkártyával (VISA, VISA Electron, Master Card és Maestro kártyákkal). Ebben az esetben válassza a „Bankkártyás fizetés”-t.

PayPal

A PayPal egy meglévő banki infrastruktúrára épülő internetes fizetési rendszer, ami lehetővé teszi az Eladónak az egyszerű és biztonságos pénzfogadást, valamint a Vevőnek az egyszerű fizetést.

Házhoz szállítás, információk

Webáruházunk megrendeléseit a GLS/DPD futárszolgálat teljesíti.

A szállítási költség futárszolgálattal történő kézbesítés esetén 800,- Ft. A házhozszállítás 14.990 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes. A futárszolgálattal való kiszállítás esetén a megrendelt terméket a GLS/DPD futárszolgálat szállítja ki. Eladó a terméket annak feladása előkészítésétől számítva egy munkanapon belül kézbesíti. Az Eladó a termék feladásának előkészítését követően e-mailben tájékoztatja Vevőt a szállítással kapcsolatos információkról, beleértve a csomag számát is. A Vevő a futárszolgálat online rendszerében ellenőrizheti, hogy az adott pillanatban hol tart a csomagja. Amennyiben a futár nem éri el Vevőt a megadott szállítási címen, a csomag a futárszolgálat depójába kerül, és a Vevő kap egy e-mail értesítést a kézbesítés megkísérléséről, amely tartalmaz egy telefonszámot is, amelyen keresztül egyeztetheti Eladóval a szállítás időpontját.

A csomagok kézbesítése előtt a futárszolgálat a Vevő által megadott e-mail címre a kézbesítés időpontjáról megerősítést küld. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 9 és 17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük

A futárszolgálat által kézbesített megrendelés árát a futárnak kell kifizetnie, ha az utánvéttel fizetési módot választotta. A futárnál készpénzben és bankkártyával lehet fizetni.

A Vevő köteles a futár által kézbesített csomagot alaposan leellenőrizni. Amennyiben bármilyen mechanikus sérülést észlel, ne vegye át a csomagot! Ha van rá lehetősége, a futár előtt bontsa ki a csomagot. Ha sérült, azonnal reklamálja. Ha később veszi csak észre a sérülést, a futárszolgálat a reklamációt már nem fogadja el. A szállítás közben történt sérülésért Eladó nem vállal felelősséget.

6. Tájékoztató a fogyasztót megillető elállási jogról

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

- a terméknek,

- több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban
történik, az utoljára szolgáltatott terméknek

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap. Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik (szolgáltatás esetén a szerződéskötéskor.)

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó írásbeli nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

7. Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. -nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

8. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük, vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

9. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

Kellékszavatosság

Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

Kellékszavatossági jogok

Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Amennyiben a terméket nem lehet javítani és cserélni sem, vagy ezek megfelelő határidővel nem biztosíthatóak, vagy ha a kijavítás/csere nem hozott eredményt, akkor a Vevő árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől (visszakérheti a vételárat).

Ezektől eltérően lehetősége van a Vevőnek arra is, hogy a hibás terméket kijavítsa, vagy mással kijavíttassa, amennyiben a kijavítást az Eladó nem vállalta, vagy megfelelő határidővel nem tudta elvállalni.

Amennyiben a Vevő a terméket nem rendeltetésszerűen használta, vagy a hiba természetes kopás következménye, a szavatossági igényt az Eladó elutasítja.

Az Eladó a nála bejelentett szavatossági igényekről jegyzőkönyvet vesz fel. A Vevő a minőségi kifogással érintett termékeket tiszta állapotban köteles visszaküldeni, mivel a hiba megállapításához, illetve a hiba okának feltárásához feltétlenül szükséges pontosan látni a terméket.

A kellékszavatossági igény érvényesítésének határideje

Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Vevő a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

A kellékszavatossági igény érvényesítésének további feltételei

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

A termék hibája esetén a Vevő – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben. A termék hibáját a Vevőnek kell bizonyítania.

Termékszavatossági jogok

A Vevő termékszavatossági igényként a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Egy termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Igényérvényesítési határidő

A termékszavatossági igények a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesíthetőek. A határidő elteltével a jogosultság elveszik.

A gyártó (forgalmazó) mentesülése a termékszavatossági kötelezettség alól

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Vevő nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Az Eladó nem értékesít olyan terméket, amely kötelező jótállás alá tartozna.

10. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti az Eladóval a panaszát, amely az Eladónak, illetve az Eladó érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt az Eladó köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt az Eladó - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • - a fogyasztó neve, lakcíme,
 • - a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • - a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • - a vállalkozásnyilatkozata a fogyasztópanaszávalkapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • - a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 • - a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén az Eladó köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Az Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség.

Ennek keretében fennáll az Eladónak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása").

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 • - a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • - a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • - ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • - a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • - a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • - a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • - a testület döntésére irányuló indítványt,
 • - a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Eladó tájékoztatja a fogyasztótt arról, hogy a békéltető testületi eljárásban a fogyasztót együttműködési kötelezettség terheli.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Telefonszám: 06-72-507-154 Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523 Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető TestületCím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszám: 06-66-324-976 Fax: 06-66-324-976 E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszám:06-46-501-091 ;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456 E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936 E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Bírósági eljárás

A Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

A vonatkozó EK rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel.

Az online vitarendezési platformot használatához, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. (Az online vitarendezési platform az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érhető el: http://ec.europa.eu/odr

Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

11. Vegyes rendelkezések

Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a webáruházból történő vásárlás (szerződéses nyilatkozata) fizetési kötelezettséget von maga után.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. évi V. törvény („Ptk.”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Eladó az ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

Vevő az Eladótól kapott rendelésazonosítót (rendelési számot) és a rendeléssel kapcsolatban kapott valamennyi információt köteles bizalmasan kezelni és ezen információk harmadik személy részére történő átadásából származó felelősség és az ebből eredő kár teljes körűen terheli.

12. Adatkezelés

A Vevő adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: info@zapatos.hu